(PO) Kreditná spoločnosť Bratislava spol. s r.o., IČO 31386784

Stromová 9, 83317 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
4K/14/2014, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
16.07.2014 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.03.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.04.2014 - Začaté konkurzné konanie
16.07.2014 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kreditná spoločnosť Bratislava, spol. s r.o., IČO 31386784, Stromová 9 , 83317 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--