(PO) PARMA EXIM, s.r.o., IČO 35853808

Andrusovova 9/B, 85101 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
4K/47/2014, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
24.10.2015 - Zrušený konkurz, splnenie konečného rozvrhu
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
12.09.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
07.10.2014 - Začaté konkurzné konanie
16.10.2014 - Vyhlásený konkurz
24.10.2015 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 16.10.2014
do 10.02.2015
Navrhovatelia:
PARMA EXIM, s.r.o., IČO 35853808, Andrusovova 9/B, 85101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--