Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/759/2019

(FO) Karchňák Peter (18.07.1991)

Čičava 212, 09301 Čičava

Spisová značka, typ konania:
2OdK/759/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
17.04.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
23.09.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.10.2019 - Vyhlásený konkurz
17.04.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Karchňák Peter, 212, 09301 Čičava, Slovensko
Lehoty:
28.10.2019 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
25.11.2019 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
05.12.2019 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
10.12.2019 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
27.12.2019 Piatok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--