(PO) X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707

Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa

Spisová značka, typ konania:
2K/16/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
09.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.10.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
05.11.2019 - Začaté konkurzné konanie
09.01.2020 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 09.01.2020
do 12.06.2020
od 16.11.2019
do 08.01.2020
Navrhovatelia:
X-BOUW, s.r.o., IČO 50995707, Mierová 1101/74, 06401 Stará Ľubovňa, Slovensko
Lehoty:
24.01.2020 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
24.02.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
09.03.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
25.03.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 384 444,62 € , majetok v hodnote 173 869,81 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 565,79 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie