(PO) I.C.A. s.r.o., IČO 31662013

Bardejovská 747, 08901 Svidník

Spisová značka, typ konania:
5K/17/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
--
Stav konania:
10.04.2020 - Zastavené konkurzné konanie, zaplatenie splatných pohľadávok
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
23.10.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
06.11.2019 - Začaté konkurzné konanie
25.01.2020 - Prerušené konkurzné konanie
10.04.2020 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
I.C.A. s.r.o., IČO 31662013, Bardejovská 747, 08901 Svidník, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie