(PO) RESTAV SK, s.r.o., IČO 36430391

Tajovského 5, 01001 Žilina

Spisová značka, typ konania:
2K/9/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Stav konania:
25.03.2020 - Zastavené konkurzné konanie, nedostatok majetku
História stavov konania:
16.10.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
07.11.2019 - Začaté konkurzné konanie
25.03.2020 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Súčan Martin, Sv. Bystríka 1669, 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie