(PO) INVESTAV s.r.o., IČO 46596224

Alžbetínske nám. 1203, 92901 Dunajská Streda

Spisová značka, typ konania:
28K/13/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Vincent Szabó
Správca:
Stav konania:
11.03.2020 - Zastavené konkurzné konanie, nedostatok majetku
História stavov konania:
08.10.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
07.11.2019 - Začaté konkurzné konanie
11.03.2020 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Zselinszky Ladislav, JUDr., Hlavná 28/7 , 92901 Dunajská Streda, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie