(PO) AGENT 007 s.r.o., IČO 44568720

Hlavná 170/40, 07634 Ladmovce

Spisová značka, typ konania:
31K/27/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
--
Stav konania:
17.12.2019 - Zastavené konkurzné konanie, zaplatenie splatných pohľadávok
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
15.10.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
07.11.2019 - Začaté konkurzné konanie
17.12.2019 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Obec Bara, IČO 00331295, Veľká Bara 7, 07632 Bara, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie