(PO) STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s., IČO 31560750

Ulica 1. mája 724/109, 03101 Liptovský Mikuláš

Spisová značka, typ konania:
2K/10/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
od 18.12.2019
Stav konania:
18.12.2019 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
07.12.2019 - Začaté konkurzné konanie
18.12.2019 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s., IČO 31560750, Ulica 1. mája 724/109, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 197 474,41 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie