Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/858/2019

(FO) Marečková Gabriela, Mgr. (04.12.1974)

Piaristická 262/17 , 91101 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
40OdK/858/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
20.02.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
25.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.12.2019 - Vyhlásený konkurz
20.02.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Marečková Gabriela, Mgr., Piaristická 262/17 , 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
27.01.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
10.02.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
26.02.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie