(PO) TRADE METAL, s.r.o., IČO 36686280

Pražská 2, 04011 Košice - Západ

Spisová značka, typ konania:
30K/19/2019, Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.12.2019 - Začaté konkurzné konanie
27.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 31.01.2020
do 26.03.2020
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice, IČO , Železničná 1 , 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
14.04.2020 Utorok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
11.05.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
20.05.2020 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
25.05.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
10.06.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie