(PO) AGROSLUŽBY, spol. s r.o. Giraltovce v konkurze, IČO 36454532

kpt. Nálepku 121, 08701 Giraltovce

Spisová značka, typ konania:
3K/11/2012, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Daniela Baranová
Správca:
Stav konania:
15.12.2012 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
16.07.2012 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
07.08.2012 - Začaté konkurzné konanie
15.12.2012 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 23.10.2012
do 14.12.2012
Navrhovatelia:
AGROSLUŽBY, spol. s r.o. Giraltovce v konkurze, IČO 36454532, kpt. Nálepku 121, 08701 Giraltovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--