(PO) BabyPrestige, s. r. o., IČO 47633719

Jesenského 2, 903 01 Senec

Spisová značka, typ konania:
27K/2/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
20.12.2019 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
05.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
20.12.2019 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
JUDr. PaedDr. Jozef Malich, IČO , Záhradnícka 30 , 82108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--