(PO) BUGGERSON a.s., IČO 45361819

Hviezdna 8, 93101 Šamorín

Spisová značka, typ konania:
25K/17/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Eva Krošlák Cmerová
Správca:
Stav konania:
25.08.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
11.01.2020 - Začaté konkurzné konanie
25.08.2020 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 25.08.2020
do 09.12.2020
od 17.06.2020
do 24.08.2020
Navrhovatelia:
BUGGERSON a.s., IČO 45361819, Hviezdna 8, 93101 Šamorín, Slovensko
Lehoty:
09.09.2020 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
09.10.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
19.10.2020 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
26.10.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
09.11.2020 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , majetok v hodnote 270 500,00 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie