Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/956/2019

(FO) Balážová Jana (21.07.1963)

Mesto Partizánske , 95801 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
40OdK/956/2019, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
27.06.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.12.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.01.2020 - Vyhlásený konkurz
27.06.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Balážová Jana, Mesto Partizánske , 95801 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
30.01.2020 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.03.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
10.03.2020 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
16.03.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
01.04.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie