(PO) RenderFarm j.s.a., IČO 50720872

Popradská 82, 04011 Košice - mestská časť Západ

Spisová značka, typ konania:
31K/31/2019, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
od 19.12.2020
Stav konania:
19.12.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.11.2019 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
21.01.2020 - Začaté konkurzné konanie
01.07.2020 - Prerušené konkurzné konanie
19.12.2020 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 22.10.2020
do 18.12.2020
Navrhovatelia:
Biermann Karol, Pekná vyhliadka 11550, 83101 Bratislava-Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
04.01.2021 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.02.2021 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
12.02.2021 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
17.02.2021 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
04.03.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 264 805,37 € , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 2 006,20 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie