(PO) ZZ TOP Slovakia s. r. o., IČO 36680575

Stromová 13, 83101 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
8K/14/2013, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
od 10.06.2014
Stav konania:
24.02.2018 - Zrušený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
30.12.2013 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
18.02.2014 - Začaté konkurzné konanie
10.06.2014 - Vyhlásený konkurz
24.02.2018 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 01.04.2014
do 09.06.2014
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--