Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/66/2020

(FO) Šenitka Ján (24.01.1968)

Šarišské Jastrabie 47, 06548 Šarišské Jastrabie

Spisová značka, typ konania:
5OdK/66/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Stav konania:
23.11.2022 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
23.01.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.02.2020 - Vyhlásený konkurz
23.11.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Šenitka Ján, 47, 06548 Šarišské Jastrabie, Slovensko
Lehoty:
30.03.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
14.04.2020 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
29.04.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
5 805,64 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
2 roky a 305 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
2 roky a 283 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--