Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/59/2020

(FO) Paľová Alena, PaedDr. (23.03.1962)

Hosťovce 51 , 04402 Turňa nad Bodvou

Spisová značka, typ konania:
31OdK/59/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
22.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
05.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.02.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Paľová Alena, PaedDr., Hosťovce 51 , 04402 Turňa nad Bodvou, Slovensko
Lehoty:
09.03.2020 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
07.04.2020 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
17.04.2020 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
22.04.2020 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
07.05.2020 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie