(PO) MINAG Plus, s.r.o., IČO 36591785

Bačkov 156, 07661 Bačkov

Spisová značka, typ konania:
26K/3/2020, Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
od 24.06.2020
Stav konania:
12.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
04.03.2020 - Začaté konkurzné konanie
12.03.2020 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 12.03.2020
do 23.06.2020
Navrhovatelia:
MINAG Plus, s.r.o., IČO 36591785, Bačkov 156, 07661 Bačkov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 1 649 117,29 € , majetok v hodnote 749 276,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 67 559,12 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie