(PO) S.E. INVESTMENT s. r. o., IČO 44743564

Šancová 48, 811 05 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
8K/48/2014, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Katarína Bartalská
Správca:
Stav konania:
17.12.2016 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.09.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
25.11.2014 - Začaté konkurzné konanie
14.04.2015 - Prerušené konkurzné konanie
17.12.2016 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 08.09.2015
do 16.12.2016
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--