Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/85/2020

(FO) Doričová Alena (11.05.1967)

Horňa 72, 07261 Horňa

Spisová značka, typ konania:
30OdK/85/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
08.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
26.02.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.03.2020 - Vyhlásený konkurz
08.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Doričová Alena, 72, 07261 Horňa, Slovensko
Lehoty:
01.04.2020 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
04.05.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
11.05.2020 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
18.05.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
03.06.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie