(FO) Maník František (29.12.1964)

Geraltov 5, 08501 Geraltov

Spisová značka, typ konania:
1K/50/2014, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
Stav konania:
23.11.2023 - Zrušený konkurz, splnenie konečného rozvrhu
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
12.09.2014 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
24.10.2014 - Začaté konkurzné konanie
08.01.2015 - Vyhlásený konkurz
23.11.2023 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 08.01.2015
do 08.03.2021
od 05.11.2014
do 07.01.2015
Navrhovatelia:
Maník František, , 08267 Gerlachov - Závadka 5, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
22 837,95 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
9 rokov a 74 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
8 rokov a 321 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--