(FO) Pačes Martin (14.09.1981)

Mlynárska 37, 92601 Sereď

Spisová značka, typ konania:
27K/13/2020, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
07.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
07.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Okresný úrad Bratislava, IČO , Tomášikova č. 46 , 83105 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
22.10.2020 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
23.11.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
01.12.2020 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
07.12.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
23.12.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 43 508,78 € , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 6 741,85 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie