Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/132/2020

(FO) Gabruň Rudolf (06.02.1966)

Varovecká 161, 04431 Družstevná pri Hornáde

Spisová značka, typ konania:
26OdK/132/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
23.07.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
01.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.04.2020 - Vyhlásený konkurz
23.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Gabruň Rudolf, Varovecká 161, 04431 Družstevná pri Hornáde, Slovensko
Lehoty:
06.05.2020 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
05.06.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
15.06.2020 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
22.06.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
06.07.2020 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie