(PO) t - mech engineering Slovakia, s.r.o., IČO 36667773

Brnianska 1, 91105 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
38K/7/2020, Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
26.05.2020 - Začaté konkurzné konanie
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
t - mech engineering Slovakia, s.r.o., IČO 36667773, Brnianska 1, 91105 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie