Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/281/2020

(FO) Rigová Agneša (28.03.1959)

Kovová 18 , 82106 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
27OdK/281/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
17.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
02.11.2020 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
01.12.2020 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
11.12.2020 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
16.12.2020 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
31.12.2020 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie