Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-32OdK/173/2020

(FO) Šuran Dušan (26.12.1978)

Nejedlého 3284, 84102 Bratislava-Dúbravka

Spisová značka, typ konania:
B1-32OdK/173/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
22.06.2023 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
20.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.08.2021 - Vyhlásený konkurz
22.06.2023 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 09.07.2020
do 13.08.2021
Navrhovatelia:
Šuran Dušan, Bc., Nejedlého 3284/59 , 84102 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
31 435,74 €
Zabezpečené pohľadávky
10 420,00 €
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
9 007,22 €
Oddelené podstaty
12 302,19 €
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
3 roky a 63 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
1 rok a 312 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie