(PO) NOFA TRANS SPED SK, s.r.o., IČO 44074221

Nánanská 1472, 94301 Štúrovo

Spisová značka, typ konania:
28K/2/2020, Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
od 09.09.2020
Stav konania:
09.09.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.06.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
30.06.2020 - Začaté konkurzné konanie
09.09.2020 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 16.07.2020
do 08.09.2020
Navrhovatelia:
NOFA TRANS SPED SK, s.r.o., IČO 44074221, Nánanská 1472, 94301 Štúrovo, Slovensko
Lehoty:
23.10.2020 Piatok
Koniec základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok
21.11.2020 Sobota
Koniec lehoty na popieranie pohľadávok
09.12.2020 Streda
1. schôdza veriteľov
09.12.2020 Streda
1. schôdza veriteľov
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , majetok v hodnote 42 302,08 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie