(PO) Západoslovenské tehelne, štátny podnik v lik-vidácii, IČO 00015326

Moyzesova 2, 90201 Pezinok

Spisová značka, typ konania:
4K/5/2004, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dana Šiffalovičová
Správca:
Stav konania:
28.06.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
30.01.2004 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
28.06.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Mrázová Martina, JUDr., Šoltésovej 20 , 81108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--