(PO) 2 H s.r.o., IČO 36197050

Vajanského 71 , 07101 Michalovce

Spisová značka, typ konania:
31K/55/2012, Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
06.03.2013 - Zastavené konkurzné konanie, nedostatok majetku
História stavov konania:
20.11.2012 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
15.12.2012 - Začaté konkurzné konanie
06.03.2013 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
2 H s.r.o., IČO 36197050, Vajanského 71 , 07101 Michalovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--