(FOP) Jozef Heglas - Stavo Mont, IČO 17816122

Č. 779, 02353 Staškov

Spisová značka, typ konania:
47K/27/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
a sudca
Správca:
--
Stav konania:
04.10.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, splnenie konečného rozvrhu
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
11.05.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
04.10.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Todeková Marta, JUDr., Radlinského 1729 , 02601 Dolný Kubín 1, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie