Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/349/2020

(FO) Čengeriová Michaela (01.03.1985)

Hlavná 92/56 , 04415 Vyšná Myšľa

Spisová značka, typ konania:
26OdK/349/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
09.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čengeriová Michaela, Hlavná 92/56 , 04415 Vyšná Myšľa, Slovensko
Lehoty:
10.12.2020 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
11.01.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
19.01.2021 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
25.01.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
10.02.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie