Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/264/2020

(FO) Csóková Denisa (08.04.1978)

G. Bethlena 1119/20 , 94002 Nové Zámky

Spisová značka, typ konania:
28OdK/264/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
05.03.2021 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
05.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.11.2020 - Vyhlásený konkurz
05.03.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Csóková Denisa, G. Bethlena 1119/20 , 94002 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
07.12.2020 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
05.01.2021 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
15.01.2021 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
20.01.2021 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
04.02.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie