Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/360/2020

(FO) Miškovič Miroslav (13.02.1957)

Saleziánov 1283, 07101 Michalovce

Spisová značka, typ konania:
32OdK/360/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
od 28.11.2020
Stav konania:
27.05.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.11.2020 - Vyhlásený konkurz
27.05.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Miškovič Miroslav, Saleziánov 1283, 07101 Michalovce, Slovensko
Lehoty:
14.12.2020 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
12.01.2021 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
22.01.2021 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
27.01.2021 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
11.02.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie