(PO) REDIAL, s.r.o., IČO 36716901

Slovenská 1, 08501 Bardejov

Spisová značka, typ konania:
1K/17/2020, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
Stav konania:
17.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.11.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
05.12.2020 - Začaté konkurzné konanie
17.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 21.04.2021
do 16.06.2021
Navrhovatelia:
REDIAL, s.r.o., IČO 36716901, Slovenská 1, 08501 Bardejov, Slovensko
Lehoty:
02.07.2021 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.08.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
11.08.2021 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
16.08.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
02.09.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie