(PO) ATN Invest s.r.o., IČO 45903638

Zámocká 1542/121, 06401 Stará Ľubovňa

Spisová značka, typ konania:
1K/23/2020, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Štefan Tomašovský
Správca:
Stav konania:
27.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
14.01.2021 - Začaté konkurzné konanie
27.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
ATN Invest s.r.o., IČO 45903638, Zámocká 1542/121, 06401 Stará Ľubovňa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--