(PO) G & G CAPITAL GROUP, s.r.o., IČO 35882018

Čimhová 10, 02712 Liesek

Spisová značka, typ konania:
1K/2/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
29.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
31.03.2021 - Začaté konkurzné konanie
29.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 19.05.2021
do 28.06.2021
Navrhovatelia:
GALICO TECHNOLOGY s.r.o., IČO 46805397, Štrbská 5, 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , majetok v hodnote 1 031 472,41 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 22 285,95 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie