(PO) CARBON a.s., IČO 36050709

Hlavná 133, 98111 Hnúšťa

Spisová značka, typ konania:
4R/2/2020, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
od 09.03.2021
Stav konania:
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
09.03.2021 - Začaté konkurzné konanie
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
CARBON a.s., IČO 36050709, Hlavná 133, 98111 Hnúšťa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 5 230,05 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--