(PO) STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“, IČO 36632716

J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
4K/16/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
29.04.2016 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.03.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
16.04.2016 - Začaté konkurzné konanie
29.04.2016 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 17.08.2017
do 03.08.2021
od 29.04.2016
do 16.08.2017
Navrhovatelia:
Jančiar Slavomír, Mgr., J. Kozáčeka 13 , 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 68 251,75 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--