(PO) Agrokombinát,Poľnohospodárske družstvo Lehnice, IČO 00191540

Lehnice , 93037 Lehnice

Spisová značka, typ konania:
6K/30/1999, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Eugen Palášthy
Správca:
Stav konania:
31.03.1999 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
01.02.1999 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
31.03.1999 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Arendacký Peter, Mgr., Mlynarovičova 19 , 85103 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--