(PO) PRIMULA, s.r.o., IČO 31603521

Zuberec 373, 02732 Zuberec

Spisová značka, typ konania:
9K/5/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
od 15.06.2021
Stav konania:
15.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.04.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
03.06.2021 - Začaté konkurzné konanie
15.06.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
PRIMULA, s.r.o., IČO 31603521, Zuberec 373, 02732 Zuberec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 140 905,51 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie