Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/87/2021

(FO) Nagy Attila (19.02.1979)

Kolárovo 88, 94603 Kolárovo

Spisová značka, typ konania:
28OdK/87/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
17.05.2024 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
19.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.11.2022 - Vyhlásený konkurz
17.05.2024 - Zrušený konkurz
História správcov:
od 05.06.2021
do 09.11.2022
Navrhovatelia:
Nagy Attila, 88, 94603 Kolárovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
5 859,90 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
2 roky a 364 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
1 rok a 189 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie