(PO) ALBION SK s.r.o., IČO 44907559

Petőfiho ulica 8, 98401 Lučenec

Spisová značka, typ konania:
5K/6/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
--
Stav konania:
12.06.2021 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
28.05.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
12.06.2021 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--