(PO) Free Tonal, s.r.o., IČO 46130713

Kukorelliho 2314/58, 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
2K/7/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
14.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.06.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
14.07.2021 - Začaté konkurzné konanie
14.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Free Tonal, s.r.o., IČO 46130713, Kukorelliho 2314/58, 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
29.09.2021 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
29.10.2021 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
08.11.2021 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
15.11.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
29.11.2021 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie