(FO) Lonc Milan (25.12.1965)

Zadný dielec 907, 01009 Žilina

Spisová značka, typ konania:
1K/11/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
18.06.2016 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.05.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
09.06.2016 - Začaté konkurzné konanie
18.06.2016 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lonc Milan, Zadný dielec 907, 01009 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie