(FO) Surovčíková Marta (25.07.1957)

Chotčanská 142/47 , 09101 Stropkov

Spisová značka, typ konania:
4K/22/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
14.07.2020 - Zrušený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
01.06.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
18.06.2016 - Začaté konkurzné konanie
28.06.2016 - Vyhlásený konkurz
14.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
H. P. IMOBILIA, s.r.o., IČO 35898046, Strmý Vŕšok 151, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--