(PO) ZE-PRA, spol. s r.o., IČO 36736309

1. mája 1/B, 95301 Zlaté Moravce

Spisová značka, typ konania:
29R/1/2020, Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Gál
Správca:
Stav konania:
05.08.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.03.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
05.08.2021 - Začaté konkurzné konanie
05.08.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
ZE-PRA, spol. s r.o., IČO 36736309, 1. mája 1/B, 95301 Zlaté Moravce,
Lehoty:
19.09.2021 Nedeľa
45 dňová základná prihlasovacia lehota
04.10.2021 Pondelok
Súpis majetku podstát zverejnený v obchodnom vestníku do 60 dní
03.11.2021 Streda
1.schôdza veriteľov
18.01.2022 Utorok
Speňažovania časti podniku
11.03.2022 Piatok
Druhé kolo ponukového konania na predaj časti podniku v OV č. 199/2021
Zobraziť viac
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 1 177 135,64 € , majetok v hodnote 2 678 595,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 166 244,20 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie