Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/243/2021

(FO) Tichý František (11.03.1951)

Budovateľská 1336, 96901 Banská Štiavnica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/243/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
14.03.2023 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
26.07.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.08.2021 - Vyhlásený konkurz
14.03.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Tichý František, Budovateľská 1336, 96901 Banská Štiavnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
932,09 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
1 rok a 231 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
1 rok a 209 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie