(FO) Seman Ivan (09.07.1957)

Slovinky 123, 05340 Slovinky

Spisová značka, typ konania:
31K/38/2016, Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
od 04.08.2016
Stav konania:
04.08.2016 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
30.06.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
23.07.2016 - Začaté konkurzné konanie
04.08.2016 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Seman Ivan, 123, 05340 Slovinky, Slovensko
Lehoty:
19.08.2016 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
19.09.2016 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
28.09.2016 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
03.10.2016 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
19.10.2016 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie